ECDL

ecdl_logo

Iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont. Az ECDL-ről mindent megtudhat az

http://njszt.hu/ecdl/rolunk

oldalon lévő információkból.

European Computer Driving Licence

(Európai Számítógép-használói Jogosítvány)

A vizsga tematikája 7 modulból áll (1 elméleti, 6 gyakorlati):

1. Információ-technológiai alapismeretek

A számítógép alapvető felépítése; adattárolás és memória; a számítógépes alkalmazások társadalomban elfoglalt helye, mindennapi helyzetekben való hasznosítása, egészségre gyakorolt hatása, biztonsági és jogi kritériumaik.

2. Operációs rendszerek; fájlkezelés

A gép grafikus felületén való hatékony munka; fájlok és könyvtárak szervezése, másolása, mozgatása, törlése; munkaasztal ikonjaival való munka, ablakkezelés; keresési lehetőségek, egyszerű szerkesztők, nyomtatásvezérlő ismerete.

3. Szövegszerkesztés

Dokumentum létrehozása, formázása, bemutatása, továbbítása; táblázatok létrehozása, kép beszúrása és kezelése, objektumok importálása, körlevél készítése.

4. Táblázatkezelés

Táblázat kialakítása, formázása; egyszerű matematikai és logikai műveletek elvégzése a képletek és függvények használatakor; néhány emelt szintű művelet, például objektumok importálása vagy diagramok készítése.

5. Adatbázis-kezelés

Egy adatbázis elméleti és gyakorlati megtervezése; az adatbázis kezelő rendezési és kiválasztási eszközeinek, lekérdezési módozatainak használata.

6. Prezentáció és grafika

Egy prezentáció létrehozása, formai jellemzőinek kialakítása és bemutatásra való előkészítése. Bemutató készítése különböző célközönség számára, különböző esetekre. Az ábrákkal, diagramokkal kapcsolatos műveletek és különféle áttűnési effektek használata.

7. Hálózati szolgáltatások

Egyszerű Web-es keresési feladatok az adott böngészővel és az elérhető keresőgépekkel, könyvjelzővel kell ellátni az eredményt, kinyomtatni a Web-oldalt és a találati listát. Levelezés: küldés, fogadás, csatolás, levélmappák rendszerezése és karbantartása.

I. Általános tudnivalók

 • A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel.
 • A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.
 • A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.
 • Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell kezdeni, illetve befejezni.
 • Egy vizsga ideje 45 perc, így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni.
 • Amikor a vizsgakártya betelt, azaz a hallgató minden kötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi és az átvételtől számított 3 napon belül továbbítja a NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda ennek alapján a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal való összevetés után kiállítja az ECDL bizonyítványt.
 • A bizonyítványt az ECDL Iroda hallgatónak a vizsgakártya leadásakor megjelölt címére küldi meg.

II. A vizsga lebonyolítása

 • Az ECDL vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázónak be kell mutatnia a személyi igazolványt (14 éven aluliak esetében az érvényes diákigazolványt), és az érvényes vizsgakártyát.
 • Amennyiben a vizsgára 4 főnél többen jelentkeznek, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
 • A vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése a jelentkezéskor számukra kiadott regisztrációs lap ill. személyazonossági igazolvány alapján történik. A 14 év alatti, személyi igazolvánnyal nem rendelkező vizsgázók személyi lapjuk vagy érvényes diákigazolványuk bemutatásával igazolhatják magukat.
 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről, továbbá gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követõen kiadja a vizsga feladatait.
 • Segédeszköz nem használható, a terembe táska, stb. nem vihetõ be.
 • A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat és lemezeket kell biztosítani. A vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.
 • A rendelkezésre álló idõ modulonként maximum 45 perc. Ebbe az idõbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kiesõ idõ nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idõ letelt, a nála lévõ összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó mágneslemez(eke)t átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki közvetlenül a kidolgozást követõen ráírja a beadás idõpontját, és ellátja kézjegyével.
 • Az idõ lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A terembõl a vizsgázó semmilyen, a kérdésekkel és megoldásokkal kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgabiztos amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a terembõl eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság felülvizsgálja, és döntést hoz, amelyrõl a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli részének (1. Modul) letételére nem képes, akkor e vizsga követelményeinek szóban tehet eleget.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidõpontban nem jelenik meg, számára új idõpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségrõl ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetõséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsõsorban angol.
 • Magyar nyelvû vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori nyilvános könyvárusi forgalomban is kapható ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplõ kritériumok alapján.

Az angol nyelvû vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban nem lévõ európai feladatgyûjteménybõl EQTB választják ki.

III. A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó � fiatalkorú vizsgázó esetén a szülõ � a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a �MEGFELELT� minõsítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

IV. A vizsgamentesség

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ bizonyos szakképesítésekkel rendelkezõk vizsgamentességet élveznek. A vizsgamentesség feltételeirõl az Oktatási Minisztérium) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság között létrejött megállapodás rendelkezik.

V. A vizsgázók által fizetendõ díjak: 2002. február 1-jétõl

Regisztrációs díj:

 • alapdíj: 7500 Ft
 • általános és középiskolás, valamint a felsõoktatási intézményekben tanuló-, diákigazolvánnyal rendelkezõ, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz és a teleházas akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)
 • ECDL START nappali tagozatos diákok számára: 4500 Ft (csak a diákakcióhoz és a teleházas akcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)
 • ECDL START utáni �FULL�, regisztrációsdíj-különbözet

Alapdíj: 3000 Ft

Diákoknak: 2000 Ft

  • teljes vizsgamentességet élvezõk számára: 10.000 Ft
  • teljes vizsgamentességet élvezõ diákok számára: 8.000 Ft

A vizsgadíjak és a tanfolyamok árát a vizsgaközpontok határozzák meg. Kivételt képeznek a diákakcióhoz csatlakozó központok, ahol a vizsgadíj diákok számára megfelelõ számú jelentkezõ esetén egységesen max. 1500 Ft.

AZ ECDL START BIZONYÍTVÁNY

(Bevezetve: 2001. augusztus 15-tõl)

ECDL START bizonyítványt kaphat mindenki, akik érvényes vizsgakártyával rendelkezik, és eleget tett az ECDL 2, 3, 7 és egy szabadon választott (összesen négy) modulvizsga követelményeinek. A START modulvizsgákra vonatkozó szabályok természetesen megegyeznek a fent leírt, ECDL vizsgákra érvényes szabályokkal.

Az ECDL START moduljai:

Kötelezõ modulok:

 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Információ és kommunikáció

Szabadon választható modulok:

 • Információ-technológiai alapismeretek
 • Táblázatkezelés
 • Adatbáziskezelés
 • Prezentáció

Vizsgakártya 

Érvényes vizsgakártyának tekinthető minden három évnél nem régebbi kártya, valamint az ECDL START jelzéssel ellátott kártyák. Ez utóbbiak csak e jelzésben különböznek a – hagyományos – kártyáktól annak érdekében, hogy a START bizonyítvány megszerzése után a hallgatóknak lehetőségük legyen a teljes bizonyítvány megszerzésére.

Regisztráció

A regisztráció a megszokott módon a vizsgaközpontoknál történik. A hallgatók adatai a központi adatbázisba kerülnek, amelyben külön adatbázis tartja nyilván a START bizonyítvány-tulajdonosokat.

Vizsgázás

A négy sikeres modulvizsga után a vizsgakártya többi rubrikáját szabadon hagyva a vizsgaközpont küldi be a kártyát, amelyet az Iroda a START bizonyítvánnyal együtt visszaküld a hallgatók címére.Aki START után továbblép – A START bizonyítvánnyal már rendelkezők számára lehetőség van a teljes bizonyítvány megszerzésére is. Ebben az esetben a következõképpen kell eljárni:

  • a vizsgaközpontok az ECDL Irodától hologram-bélyeget rendelhetnek, amelynek ára megegyezik a hallgatók által fizetendő kiegészítő, ún. -FULL- regisztrációs díjjal (ld. 2. számú melléklet, Díjtételek)
  • a teljes bizonyítványhoz szükséges további három modulvizsga közül az elsõ teljesítésekor a hallgatóktól ezt a pénzt be kell szedni, vizsgakártyájukra pedig rá kell ragasztani a hologram-bélyeget. Végbizonyítványt az ECDL Iroda kizárólag a hologrammal ellátott START vizsgakártyákra bocsát ki.
  • a modulvizsgák teljesítése utána a vizsgakártyát a már megszokott módon, a vizsgaközpont juttatja el az ECDL Irodába.

Akinek már van kártyája – Azok, akik az ECDL START indulásakor már rendelkeznek vizsgakártyával (tehát a kártyájukon nincs START-pecsét és a teljes regisztrációs díjat befizették), szintén igényelhetik a START bizonyítványt, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi modulvizsgát teljesítették.

Mindez adminisztrációs szempontból azt jelenti, hogy regisztrációsdíj-különbözetet az ECDL-Iroda nem térít vissza, de a teljes regisztrációs díjat befizetettek számára e díjért kiadja a -közbülsõ- ECDL START bizonyítványt is

  • a START bizonyítvány igénylése elõtt a vizsgaközpontnak meg kell gyõzõdnie arról, hogy a hallgató kártyáján valóban a megfelelõ modulvizsgák (három kötelezõ és egy szabadon választott) szerepelnek-e
  • A kártyával már rendelkező hallgatóknak, amennyiben a későbbiekben a teljes ECDL bizonyítványt meg akarják szerezni, nem kell különbözeti díjat fizetniük, ezért számukra értelemszerűen nem kell a különbözeti díj befizetését igazoló hologram-bélyeget sem rendelni

Egyéb:

Az OKJ-bizonyítványok alapján vizsgamentességgel az ECDL START bizonyítvány nem adható ki.

Leave a Reply